Municipality of Arad, Romania
< BACK

ARAD

Arad was and it still is on the map of Europe, a gateway between East and West, which materializes today through Corridor No. 4 Pan-European, which links Central and Western Europe to the Eastern side of the continent.

The city of Arad is located in West Region of Romanian 50 km near the Hungarian border along the highway Vienna –Budapest –Arad ,with 147000 inhabitants.

Arad has always been a model of an European city, as a micro-space of ethnic diversity, a true reflection of the principle of ‘Unity in Diversity’. For hundreds of years, 9 ethnic communities – Germans, Hungarians, Serbs, Roma, Slovaks, Czechs, Bulgarians, Ukrainians Hebrew – live in peace in this area, together with Romanians, each ethnic group bringing its contribution to the development of this region.

The city of  Arad is the Western gate of Romania, a transport node with an important connection on an international level as well. Its multi colored cultural life and its historic memorial places give impetus to tourism.

Arad Fortess , the most important European Heritage of the city as a fortified heritage site located in bank of the Mures River and was built by order of the Austrian Empresses Maria Theresa, after the plans of the Austrian architect Filip Ferdinand Harsch. The construction took 20 years – between 1763 -1783 A team of military engineers has designed a Vauban-Tenaille fortress, the most advanced variant of the Vauban-type fortifications.

This  fortification  played on important role in the history of Europe for the defense against the Ottoman Empire was    visited by Franz Josef I of Austria in 1852 and later during the Revolution of 1848 played an important role in Europe.

The European style is present in city architecture , part of the Austro Hungarian Empire  long time. Several beautiful baroque,  neo renaissance, eclectic, neo-gothic and secessionist style buildings lead the tourist back into the history of the town.

Arad municipality implemented European projects in European Cultural Heritage, as a prioriy for the urban development and  prepare for the  competition of European Capital of Culture 2021.

Aradul a fost și va rămâne pe harta Europei,o poartă între Est și Vest, care se materializează în prezent prin Coridorul Pan-European IV , care leagă Europa Centrală și de Vest cu Estul continentului.

Orașul Arad este localizat în Regiunea de Vest a României la o distanță de 50 km de granița Ungariei de-a lungul autostrăzii Viena-Budapesta-Arad,având 147.000 de locuitori.

Aradul a fost întotdeauna un model de oraș european, ca micro-spațiu de diversitate etnică, o reflecție adevărată a principiului ,,Uniți prin Diversitate “. Timp de patru sute de ani, 9 comunități etnice –germani, maghiari, sârbi, romi, slovaci, cehi, bulgari, ucraienieni, evrei-trăiesc în pace în această zonă,împreună cu românii, fiecare grup etnic aducându-și contribuția la dezvoltarea acestei regiuni.

Orașul Arad este poarta vestică a României, un nod de transport cu o importantă conexiune și la nivel internațional .Viața sa culturală multi-coloră și locurile sale istorice memoriale dau impuls turismului.

Cetatea Aradului, cea mai importantă moștenire a orașului ca fortificație, localizat pe malul râului Mureș a fost construită la ordinul Împărătesei Austriei Maria Tereza, după planurile arhitectului austriac Filip Ferdinand Harsch. Lucrările de construcție au ținut 20 de ani-între 1763-1783.O echipă de ingineri militari au creat o fortăreață Vauban-Tenaille, cea mai avansată variantă a cetăților de tip Vauban.

Această fortificație care a jucat un rol important în istoria Europei în apărarea împotriva Imperiului Otoman a fost vizitată de Franz Jozsef I al Austriei în 1852 și mai târziu în timpul Revoluției din 1848 a jucat un rol important în Europa.

Stilul european este prezent în arhitectura orașului, ca parte a fostului Imperiului Austro-Ungar de-a lungul timpului. Mai multe clădiri frumoase în stil baroc, neo-renascentist, eclectic ,neo-gotic și secessionist îl aduc pe turist înapoi în istoria orașului.

Municipiul Arad a implementat proiecte europene diverse și in domeniul patrimoniului cultural european, ca o prioritate a dezvoltării urbane și a pregătirii pentru competiția pentru Capitală Europeană a Culturii in 2021.

our partners

sigla prourbe

Arad Pro Urbe Association is an important NGO, non profit organization which aims heritage preservationin Arad and offer support for the citizens in the architectural heritage rehabilitation and in dialogue with the citizens.

The founding members are the key actors from Arad cultural life.Pro Urbe Arad is initiator, supporter and partner in programs, projects and cultural actions, educational, touristic and youth.

The most important projects are :Tourist Guide in Secession Heritage in Arad –Financial support by EEA,as beneficiary and coordinator , as partner in HIST URBAN project-financed by EU from INTERREG III B Cades , partner in VITO project: Integrated Urban development of vital Historic Towns and regionsin South Est Europe, SEE programme, etc

www.prourbe.ro

 

Asociatia Pro urbe Arad este o organizație neguvernamentală , non profit care are ca scop păstrarea , conservarea și reabilitarea patrimoniului in Arad și oferă sprijin pentru cetățeni ăn reabilitarea patrimoniului construit ,fiind un actor important in dialogul cu cetățenii.

Membrii fondatori ai asociației sunt reprezentanți importanți ai vieții culturale și artistice din Arad.

Asociația Pro Urbe a inițiat, a sprijinit și este partener în diverse proiecte și acțiuni culturale, educaționale ,turistice și de tineret.

Cel mai important proiect a fost "Itinerarii Culturale Arădene-Patrimoniul Secession , simbol și semn”, un ghid turistic realizat prin programul Mecanismului Financiar SEE ,proiect in care au fost beneficiari, coordonatori, sau proiecte in care au fost parteneri ca: HIST URBAN , proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul INTERREG III B Cadses sau ca partener in proiectul VITO "Orașe vitale istorice din regiunile Europei Centrale și de Est ” program finanțat prin programul de Cooperare Sud Est Europeană ,etc

www.prourbe.ro

our actions

Coming soon.