JELGAVA LOCAL MUNICIPALITY
< BACK

jelgava_logo

Jelgava Local Municipality is situated in the southern part of Latvia, close to its Capital city Riga and borders with the Republic of Lithuania.

Jelgava Local Municipality consists of 13 small rural municipalities – parishes. Total number of inhabitants 25 213. Territory – 1317 km2.
The larger and smaller rivers – Lielupe, Sesava, Vircava, Platone, Svēte and others – like blood vessels permeate the plains of municipality. The forests breathe quietly. Manors and palaces hold legends filled with ancient tales and secrets, assigning a tenor of nobility and profoundness. The spacious fields embrace the horizon. Each gaze in the distance, as if reaches the edge of the earth.
In summer ears of heavy grain bow their heads, the air is filled with an earthy scent and the joy of the farmers labour and harvest. There is a reason it is called the “granary” of Latvia, agriculture is one of the most significant businesses in Jelgava Local Municipality. It hums with busy dairy farm owners, producers of renewable energy, small and hardworking vegetable growers, peat mining professionals, meat processing businesses, artisans and small food producers.
The municipality’s main values are weaved with the help of colours into the logo: blue – represents the Lielupe waters and its tributaries, green – nature and traditional agriculture, gold – family, people and working habits. A foundation for a sustainable future is established when all of these are combined.

Jelgavas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales līdzenumā, galvaspilsētas Rīgas tuvumā un tā robežojas ar Lietuvas Republiku.

Jelgavas novads sastāv no 13 pagastiem. Iedzīvotāju skaits – 25 213. Platība – 1317 km2.
Lielākas un mazākas upes – Lielupe, Sesava, Vircava, Platone, Svēte un citas – kā asinsvadi caurvij Jelgavas novada palienes. Klusi elpo meži. Muižas un pilis glabā leģendām apvītus noslēpumus un senus stāstus, piešķirot tām dižciltīgu noskaņu un pamatīgumu. Lauku plašums ļauj saskatīt horizontu, skatiens iesniedzas tālē un šķiet, ka var aizsniegt zemes malu.
Vasarās laukos vārpas klanās graudu smagumā, gaiss piepildās ar zemes smaržu, zemnieku darba un ražas prieku. Ne velti šo vietu dēvē par Latvijas „maizes klēti”; lauksaimniecība ir viena no nozīmīgākajām uzņēmējdarbības jomām Jelgavas novadā. Te rosās lieli piena lopkopības saimniecību īpašnieki, atjaunojamās enerģijas ražotāji, mazi un uzņēmīgi dārzeņu audzētāji, kūdras ieguves profesionāļi, gaļas pārstrādes uzņēmēji, amatnieki un nelieli pārtikas mājražotāji.
Ar krāsu palīdzību logo ir ieaustas novada būtiskākās vērtības: zelts – ģimene, cilvēks un darba tikums, zilā – Lielupes ūdeņi ar pietekām, zaļā – vide un tradicionālā lauksaimniecība. Tos apvienojot, veidojas pamats stabilai nākotnei.

our partners

      europe direct garais color

Europe Direct Information centre in Jelgava.

Centre provides:

– Informative materials free of charge about EU topics – history, legislation, politics, institutions, member and candidate states, financing etc.;
Telephone number of EUROPE DIRECT Contact Centre – 00 800 6 7 8 9 10 11 for inquiries about EU;
Seminars for local municipalities, entrepreneurs, non-governmental organizations about the opportunities provided by EU;
School visits, campaigns for youth about EU topics;
Consultations.

JRTC_EN

Jelgava Regional Tourism information centre. Centre is a municipal institution that was founded on the 1st of September, 2010. The goal of the institution is to promote tourism and cultural education in the Jelgava city and surrounding areas.

our actions

Coming soon